Nauka języków obcych online


Zasady gramatyki:

Gramatyka > Czasowniki nieregularne


W języku angielskim istnieją czasowniki nieregularne, które odmieniają się inaczej, niż przez dodanie końcówki '-ed'. Oto ich lista:

infinitive
(bezokolicznik)
past tense
(2. forma)
past participle
(3. forma)
polski odpowiednik
(bezokolicznik)
be was, were been być
beat beat beaten bić
become became become stawać się
begin began begun zaczynać (się)
bend bent bent łamać
bet bet bet zakładać się
bite bit bitten gryźć
bleed bled bled krwawić
blow blew blown dmuchać
break broke broken łamać, rozbić
bring brought brought przynosić
broadcast broadcast broadcast transmitować
build built built budować
burn burnt/burned burnt/burned palić (się)
buy bought bought kupować
can could - móc, potrafić
catch caught caught łapać
choose chose chosen wybierać
come came come przychodzić, przybywać
cost cost cost kosztować
cut cut cut ciąć
do did done robić
draw drew drawn rysować
dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed śnić, marzyć
drink drank drunk pić
drive drove driven jechać, prowadzić samochód
eat ate eaten jeść
fall fell fallen upadać
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć
fight fought fought walczyć
find found found znaleźć
forgive forgave forgiven przebaczać
fly flew flown latać
forget forgot forgotten zapominać
freeze froze frozen zamrażać
get got got dostawać
give gave given dawać
go went gone iść
grow grew grown rosnąć
hang hung hung wieszać
have had had mieć
hear heard heard słyszeć
hide hid hidden ukrywać się
hit hit hit uderzać
hold held held trzymać
hurt hurt hurt ranić
keep kept kept trzymać
know knew known wiedzieć, znać
lay laid laid kłaść
lead led led prowadzić
learn learnt learnt uczyć się
leave left left opuszczać, wyjeżdżać
lend lent lent pożyczyć
let let let pozwolić
lie lay lain leżeć
lie lied lied kłamać
light lit lit zapalać
lose lost lost gubić, zgubić
make made made robić
mean meant meant znaczyć
meet met met spotykać, poznawać
pay paid paid płacić
put put put kłaść, położyć
read read read czytać
ride rode ridden jeździć
ring rang rung dzwonić
rise rose risen podnosić się
run ran run biec
say said said mówić, powiedzieć
see saw seen widzieć, zobaczyć
sell sold sold sprzedać
send sent sent wysyłać
set set set umieszczać, zachodzić (coś)
shake shook shaken potrząsnąć
shine shone shone świecić
shoot shot shot strzelać
show showed shown pokazać
shut shut shut zamykać
sing sang sung śpiweać
sink sank sunk tonąć
sit sat sat siedzieć
sleep slept slept spać
smell smelt/smelled smelt/smelled wąchać
speak spoke spoken mówić
speed sped sped mknąć
spell spelt/spelled spelt/spelled literować
spend spent spent spędzać, wydawać
spill spilt spilt rozlewać
spoil spoilt/spoiled spoilt/spoiled psuć
stand stood stood stać
steal stole stolen kraść
stick stuck stuck utkwić
strike struck struck strajkować
sweep swept swept zamiatać
swim swam swum pływać
take took taken brać
teach taught taught uczyć
tear tore torn rwać
tell told told powiedzieć
think thought thought sądzić, myśleć
throw threw thrown rzucać
understand understood understood rozumieć
wake up woke up woken up budzić się
wear wore worn nosić
win won won wygrywać
write wrote written pisać

Przejdź do nauki czasowników nieregularnych
Powrót do strony z gramatyką


Treść gramatyki w LangEffect udostępniania jest na licencji GNU Free Documentation Licence


REJESTRACJA

LOGOWANIE

Użytkowników: 34529  
Nowych kont: 0

On-line: 214 (kont: 0)


 
Sklep z e-bookami językowymi  


Serwis korzysta z technologii:
intuiLEARN